• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0904113354
STT
Tên văn bản
Tải về
THÔNG TƯ 39/2013/TT-BGTVT ngày 25/12/2023 Ban hành biểu khung giá dịch vụ hoa tiêu, dịch vụ sử dụng cầu, bến, phao neo, dịch vụ bốc dỡ container và dịch vụ lai dắt tại cảng biển Việt Nam