• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0904113354

Thông báo hàng hải Thông số kỹ thuật luồng hàng hải Cửa Hội-Bến Thuỷ và vùng nước chuyển tiếp từ vùng đậu tàu đến luồng hàng hải Cửa Hội-Bến Thuỷ

Thứ Năm, 20/07/2023, 08:19 GMT+7