• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0834010965

Thông báo hàng hải về Thông số kỹ thuật của luồng tàu, vùng quay tàu, vùng đậu tàu và vùng đón trả hoa tiêu khu bến số 1 thuộc bến cảng chuyên dùng Vissai - Nghệ An

Thứ Sáu, 25/11/2022, 17:00 GMT+7