• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0904113354

Cảng vụ Hàng hải Nghệ An ký hợp đồng “Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật” thuộc công trình "Thiết lập bổ sung khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng, kết hợp tránh bão cho tàu thuyền tại khu vực Cửa Lò - Bến Thủy thuộc vùng nước cảng biển Ng

Thứ Hai, 14/02/2022, 10:23 GMT+7

Căn cứ Quyết định số 1677/QĐ-CHHVN ngày 26/10/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc cho phép lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình thiết lập bổ sung khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng, kết hợp tránh bão cho tàu thuyền tại khu vực Cửa Lò - Bến Thủy thuộc vùng nước cảng biển Nghệ An và Quyết định số 2174/QĐ-CHHVN ngày 15/12/2020 của Cục Hàng hải Việt Nam về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí khảo sát, lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình thiết lập bổ sung khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng, kết hợp tránh bão cho tàu thuyền tại khu vực Cửa Lò - Bến Thủy thuộc vùng nước cảng biển Nghệ An;

Thực hiện Quyết định số 301/QĐ-CVHHNA ngày 05/5/2021 của Cảng vụ hàng hải Nghệ An về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu giai đoạn chuẩn bị đầu tư Công trình Thiết lập bổ sung khu neo đậu chờ đợi cầu, đợi luồng, kết hợp tránh bão cho tàu thuyền tại khu vực Cửa Lò - Bến Thủy thuộc vùng nước cảng biển Nghệ An, ngày 11/02/2022, tại trụ sở đơn vị, Chủ đầu tư là Cảng vụ Hàng hải Nghệ An và Liên danh Công ty CP Tư vấn Xây dựng Thương mại Hoàng Hà và Công ty CP Tư vấn Xây dựng Công trình Hàng hải đã tổ chức ký kết hợp đồng gói thầu số 3 về "Tư vấn, khảo sát, lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật".

 

Thời gian dự kiến hoàn thành hợp đồng tối đa là 60 ngày, kể từ ngày Chủ đầu tư phê duyệt phương án Bảo đảm an toàn hàng hải và bàn giao mốc cho nhà thầu đến khi nghiệm thu kết quả số liệu được chấp nhận.