• Điện thoại: (+84-238) 3855322
  • Fax: (+84-238) 3855527
  • Hotline: 0834010965

Chức năng, nhiệm vụ Phòng Tổ chức - Hành chính

Thứ Năm, 03/01/2019, 13:44 GMT+7

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ PHÒNG TỔ CHỨC - HÀNH CHÍNH

 

         1. Vị trí, chức năng

         Phòng Tổ chức - Hành chính là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc về công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, quy hoạch, hành chính, văn thư, lưu trữ, y tế, quân sự và bảo vệ chính trị nội bộ. 

          2. Nhiệm vụ

          2.1. Tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác thuộc chức năng tham mưu của phòng.

         2.2. Chủ trì tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Cảng vụ hàng hải hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Hàng hải Việt Nam.

        2.3. Tham mưu cho Giám đốc trong công tác sắp xếp, bố trí nhân sự của các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, Đại diện, Trạm thuộc Cảng vụ hàng hải. Xây dựng kế hoạch biên chế, tiền lương, công tác tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

          2.4. Chủ trì xây dựng trình Giám đốc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, các Đại diện Cảng vụ hàng hải và các Trạm trực thuộc Cảng vụ hàng hải; tham mưu, đề xuất thành lập, giải thể các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, các Đại diện, Trạm Cảng vụ hàng hải theo quy định.

         2.5. Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định và phân cấp quản lý của Cục Hàng hải Việt Nam.

         2.6. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan; công tác tiền lương, nâng bậc lương, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ hưu, thôi việc cho công chức, viên chức và người lao động.

         2.7. Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động.

         2.8. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan theo quy định; thực hiện công tác quốc phòng an ninh; huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ và khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức và người lao động.

         2.9. Tham mưu cho Giám đốc trong việc nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và người lao động; kê khai tài sản, công khai tài sản hàng năm.

         2.10. Tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bao gồm:

         a) Tiếp nhận, xử lý và phát hành các văn bản đi, đến và quản lý con dấu;

        b) Sao y bản chính, sao lục, phôtô văn bản, tài liệu phục vụ công tác của lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, Đại diện, Trạm thuộc đơn vị.

          2.11. Thực hiện công tác hành chính, quản trị của cơ quan, bao gồm:

        a) Thực hiện công tác lễ tân của các cuộc họp, hội nghị của đơn vị, bao gồm: mời họp, bố trí phòng họp, hướng dẫn nghi thức, thể thức trong việc đón tiếp khách, phục vụ tiếp khách.

        b) Quản lý tài sản, khai thác sử dụng và bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc, nhà trạm, các công trình, hạng mục công trình xây dựng và các phương tiện thủy, bộ của đơn vị;

        c) Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo các nội dung liên quan đến phần mềm làm thủ tục tàu thuyền, trang Web của Cảng vụ; các trang thiết bị văn phòng; hệ thống điện, nước của đơn vị.

         d) Chủ trì thực hiện công tác đầu tư; mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động của đơn vị.

         e) Chủ trì xây dựng các nội quy, quy chế liên quan đến hoạt động nội bộ của đơn vị.

         2.12. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định.

         2.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

         3. Cơ cấu tổ chức

        3.1. Phòng Tổ chức - Hành chính được sử dụng con dấu của Cảng vụ hàng hải khi lãnh đạo Phòng ký văn bản thừa lệnh Giám đốc.

       3.2. Biên chế của Phòng Tổ chức - Hành chính gồm có Trưởng phòng, một số Phó Trưởng phòng theo quy định và các công chức, viên chức, người lao động do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Cảng vụ hàng hải được giao.

        3.3. Trưởng phòng do Giám đốc Cảng vụ hàng hải bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Các Phó Trưởng phòng do Giám đốc Cảng vụ hàng hải bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng.

         4. Nguyên tắc hoạt động

         4.1. Giám đốc điều hành hoạt động của Phòng chủ yếu thông qua Trưởng phòng.

        4.2. Trưởng phòng điều hành hoạt động của Phòng theo chế độ thủ trưởng. Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước Giám đốc và trước pháp luật về những công việc được phân công.

       4.3. Phó Trưởng phòng giúp việc Trưởng phòng, trực tiếp chỉ đạo và thực hiện một số nhiệm vụ theo phân công của Trưởng phòng và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng, trước Giám đốc và trước pháp luật về phần việc đó./.